Soutěž

Sociální byty pro Pečky

 

Záměr

Město Pečky se rozhodlo vybudovat za finanční podpory neziskové organizace Člověk v tísni soubor modulárních sociálních bytů. Bezprostředním cílem projektu je vytvořit důstojný domov občanům Ukrajiny, kteří v Pečkách našli dočasné útočiště před válkou, ale jsou nyní ubytováni v nevyhovujících podmínkách. Záměrem města však není vybudování nouzového přístřeší, ale plnohodnotného sociálního bydlení, které bude dlouhodobě sloužit občanům v obtížné životní situaci.

Projekt má však širší ambice: cílem je ověřit, že pomocí modulární výstavby mohou obce stavět sociální byty, které budou kvalitní a cenově přijatelné. Na těchto webových stránkách budou proto postupně zveřejňovány dokumenty související s organizací výběrového řízení, jednotlivé soutěžní návrhy i vzory smluvní dokumentace. Chybět nebudou ani kontakty na spolupracující architekty, urbanisty, výrobce modulárních staveb a další užitečné odkazy.

Zadání

Záměrem města je vybudovat šest plnohodnotných bytových jednotek. Byty budou mít různou velikost tak, aby umožnily bydlení dvou-, čtyř- a šestičlenným rodinám. Celkově by měl souboru sociálních bytů dimenzován pro 24 osob.

Záměrem obce je vybudovat stavbu modulárním systémem či obdobnou technologií umožňující rychlou realizaci. Město předpokládá, že dodavatel využije zákon 197/2022 Sb., který umožňuje v případě nezbytných staveb zrychlené povolovací řízení. Stavba samotná však musí být navržena a provedena tak, aby ji bylo možno změnit nejpozději tři roky po nabytí právních účinků společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru let na stavbu trvalou

Zhotovitel stavby bude vybrán na základě otevřené architektonické souteže. Soutěžen bude zároveň projekt i dodavatel stavby, bude tedy využita metoda Design and Build. Vítěze vybere komise složená ze zástupců města a nezávislých odborníků. Hodnocena bude architektonická kvalita projektu, urbanistické řešení, investiční a provozní náklady a termín zhotovení. Stavebníkem bude město, které poskytlo na výstavbu vhodný pozemek vybavený potřebnými inženýrskými sítěmi (viz níže). Organizace Člověk v tísni pokryje 80 % nákladů výstavby, a to až do výše 7.5 mil. Kč.

Lokalita

Pozemek č. 2265/157 v kat. území Pečky má výměru 847 m2 a nachází se v prodloužení ulice Letohradská, na okraji zastavěného území, v sousedství zástavby rodinných domů. Územní plán umožňuje v této lokalitě bydlení. V bezprostřední blízkosti se staví bytové domy, od nichž bude pozemek oddělen parkem.

V soutěži bude prověřena i možnost umístit na vedlejším pozemku (č. 2265/156) i menší objekt občanské vybavenosti.

Orientační harmonogram

Vyhlášení soutěže: 18. 8. 2022
Podání přihlášek: 29. 9. 2022
Odevzdání předběžných nabídek: 1. 11. 2022

Zadávací dokumentace

Kontakt

Město Pečky
Masarykovo nám. 78
28911 Pečky
Česká republika

IČO:  00239607
DIČ:  CZ00239607

Zasílání přihlášek