Zapojení veřejnosti

Zapojením veřejnosti do procesu plánování obec lépe pochopí, jak lidé hodnotí současný stav, jaké mají potřeby a požadavky, případně i obavy z budoucího vývoje. Zohlednění  těchto poznatků v návrhu obvykle přispívá k jeho vyšší kvalitě a trvalé udržitelnosti.

Využití místních znalostí

 • Zapojení místních a využití jejich znalostí může projekt nebo plánovací dokumentaci obohatit o nové možnosti řešení, lepší i levnější než  byl původní plán.
 • Zapojování veřejnosti umožňuje kombinovat lokální znalost situace občanů s odbornou znalostí zpracovatelů návrhu/záměru. Laici vystupují jako experti na problémy svého okolí.
 • Aktivní účast občanů přispívá k jejich větší sounáležitosti s místem, ve kterém žijí, a v konečném důsledku i k pocitu větší zodpovědnosti za jeho další rozvoj.

Legitimita a přijetí

 • Participace umožní veřejnosti pochopit důvody pro určitá rozhodnutí, která nemusí být sama o sobě srozumitelná, a dává jim tak větší legitimitu.
 • U návrhů, které vytvářejí/vyvolávají negativní reakce určité části veřejnosti, je možné zavčas připravit vhodnou argumentaci. Komunikace vyjasňuje nedorozumění vzniklá mezi veřejností, samosprávou a zpracovatelem. Námitky mohou být vzaty v úvahu dříve, než vyvolají konfikt.
 • Poskytnutí srozumitelných odůvodnění činí plánování města transparentnějším a zvyšuje šanci na přijetí rozhodnutí a  záměrů. Prostřednictvím osobního kontaktu je možné dosáhnout porozumění nebo i dohody, a to i v situaci, kdy výchozím bodem byla
  protichůdná stanoviska.

Komunita a sounáležitost s místem

 • Účast občanů přispívá k větší sounáležitosti s místem, ve kterém žijí a k pocitu větší zodpovědnosti za jeho rozvoj. Aktivace komunity může vést k oživení komunitního života a k dalším aktivitám zlepšující život.
 • Zapojení přispívá ke vzniku samostatně působících iniciativ, které se
  mohou stát partnery samosprávy v řešení místních problémů a zapojit se do správy a rozvoje místních zařízení

Demokracie a dialog

 • Veřejnost se seznamuje s chodem a procesy městské samosprávy, s legislativou a plánovacími procesy, které se jich dotýkají.
 • Politici mají možnost seznámit se s bezprostředními názory veřejnosti, stejně jako veřejnost může v dialogu lépe pochopit stanoviska politické reprezentace.
 • Participace zdokonaluje dovednosti všech zúčastněných vyjadřovat svoje mínění, naslouchat, diskutovat, přijímat mínění ostatních a brát ohled na zájmy menšin.
 • Lidé, kteří obvykle nejsou součástí politických procesů, se zdokonalují v argumentaci a ve schopnosti získat většinu na svou stranu při prosazování zájmů.

Text převzat z dokumentu IPR „Manuál participace: Jak zapojit veřejnost do plánování města“. Kráceno, plná verze k dispozici zde.