Stavební legislativa

Základní informace

Dlouhý povolovací proces představuje v současnosti jednu ze zásadních překážek při výstavbě nových bytů. V souvislosti s válkou na Ukrajině byl však připraven návrh zákona, který povolování a provádění určitých staveb výrazně zjednoduší.

Přípustné odchylky

Zákon přináší dvě zajímavé změny. První z nich je možnost dočasně se odchýlit od některých požadavků Vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území (501/2006) a Vyhlášky o technických požadavcích na stavby (268/2009). Konkrétně jde o požadavky týkající se budování zpevněných pozemních komunikací, odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení či vsakování dešťových vod. U vlastních staveb jde o požadavky na proslunění, osvětlení a odvětrání a minimální plochy na osobu (u ubytovacích zařízení).

Jednodušší proces

Druhou změnou je jednodušší povolování stavby. Stavebník může nezbytnou stavbu provést na základě společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru. Dotčený orgán musí vydat závazné stanovisko k nezbytné stavbě nejpozději do 15 dnů, přičemž lhůtu nelze prodloužit. A konečně pro užívání stavby není třeba kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí, stavební úřad provede pouze kontrolní prohlídku a do sedmi dnů vydá souhlas s užíváním.

Omezující podmínky

Možnost odchylky od některých standardních zákonných požadavků a rychlejší schvalovací proces je však podmíněna několika kritérii. Zaprvé musí jít o tzv. nezbytnou stavbu pro lidi, kteří museli opustit v důsledku války Ukrajinu. Musí tedy sloužit k bydlení či ubytování, případně pro vzdělávání, výchovu a školské služby, zdravotní nebo sociální služby anebo musí jít o stavby technické a dopravní infrastruktury s nimi související.

Druhou omezující podmínkou je, že vlastníkem a stavebníkem může být jen stát, kraj, obec nebo jimi zřízené právnické osoby. V případě, že následně dojde ke změně na stavbu trvalou (viz dále), musí být tyto osoby vlastníkem alespoň 5 let. Třetím omezením je dočasný charakter stavby. Po třech letech musí být nezbytná stavba buď uvedena do souladu se zákonnými podmínkami nebo odstraněna.

Závěr

Výstavba sociálního bydlení s využitím zákona reagujícího na uprchlickou krizi stojí za zvážení. Pokud obec vybuduje či zrekonstruuje bytové prostory, které nabídne v první fázi uprchlíkům z Ukrajiny, umožní jí nový zákon stavět výrazně rychleji. Po odeznění uprchlické krize pak bude mít stavbu využitelnou pro sociální bydlení, kterou bude moci využít dle svých konkrétních potřeb.

Možnost využití odchylek od některých zákonných požadavků je naopak třeba důkladně zvážit. Smysl mají jen pokud je možno dosáhnout standardního řešení později (například dobudování komunikací, parkovacích ploch). V opačném případě hrozí riziko odstranění stavby po třech letech.