Financování

Základní informace

Obcím, které se rozhodnou rozšířit kapacitu bytů či ubytovacích zařízení a nabídnou je pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny, pomůže s financováním této akce stát. Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo na rozšíření ubytovacích kapacit dotační program v celkové výši 900 mil. Kč. Dotační program je v současnosti vypsán na:

  • úpravu bytů, které jsou aktuálně neobyvatelné nebo
  • úpravu nebytových prostorů, z nichž vzniknou byty nebo ubytovací jednotky.

Ministerstvo zvažuje rovněž otevření dotačního titulu určeného na vybudování zcela nových bytových jednotek, a to formou modulární výstavby. V současnosti však tato podpora vyhlášena není.

Parametry dotace

Z dotace je možno hradit až 85 % skutečně vynaložených uznatelných výdajů. Náklady jsou však zároveň omezeny tak, že na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v bytě může příjemce obdržet nejvýše 120 tis. Kč z uznatelných nákladů. V případě ubytovacích zařízení je limit nastaven na 40 tis. Kč na ubytovanou osobu. V obou případech je podmínkou čerpání dotace vlastnictví objektu.

Projekt rekonstrukce či výstavby musí být zahájen do 31. srpna 2022, přičemž nejzazší termín ukončení realizace akce je 28. února 2023. Poslední možný termín pro předložení dokladů k čerpání dotace je 31. prosince 2022. Náklady lze uznat i zpětně, avšak nejdříve od 24. 2. 2022.

Následné využití

Byty nebo ubytovací zařízení financované z dotace ze státního rozpočtu jsou v současnosti určeny primárně pro uprchlíky z Ukrajiny, případně pro osoby, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana.

V bytech či ubytovacím zařízení lze ubytovat i jiné osoby, pokud Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině nebude prokazatelně požadovat po příjemci dotace ubytování, pokud ubytovaná osoba ani žádný další člen její domácnosti nemá vlastnické, spoluvlastnické či obdobné právo k objektu, který lze využít k trvalému bydlení a zároveň je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • průměrný čistý měsíční příjem osob, které budou užívat byt, v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl limit stanovený v § 5, odstavci 6, nařízení vlády č. 2/2021 Sb.,
  • jde o osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo
  • jde o poživatele invalidního důchodu třetího stupně
  • osoba byla připravena o možnost bydlení v důsledku živelní pohromy nebo
  • jde o osobu zletilou mladší 30 let nebo o osobu starší 65 let.

Úhrada nákladů

Nouzové ubytování je uprchlíkům z Ukrajiny poskytováno bezplatně. Za ubytování osobě s udělenou dočasnou ochranou může žadatel požadovat úhrady spojené s ubytováním, a to v souladu s pravidly veřejné podpory (výše nájemného není ve výzvě omezena),

Za ubytování jiné osoby bude žadatel požadovat úhrady spojené s ubytováním, a to v souladu s pravidly veřejné podpory, a dále, nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu sjednané při uzavření nájemní smlouvy nesmí překročit limit, který ke dni vyhlášení tohoto programu činí 74,27 Kč. Limit nájemného může ministerstvo upravit.

Více informace o dotačním programu lze nalézt zde:

výzva